APYC 各段活動邀請函

APYC 各段活動邀請函

非常歡迎大家一同參與

-1

主辦單位:社團法人中華民國道德重整協會

                     亞太地區國際道德重整團隊

協辦單位:社團法人台南市家庭情緒智商發展協會

                     國際道德重整協會

贊助單位:經濟部國際貿易局、高雄市政府經濟發展局

                     財團法人中正農業科技社會公益基金會

                     眾達國際法律事務所

指導單位:內政部、外交部、教育部青年發展署

Top